ಕುಂದಾಪ್ರ.ಕಾಮ್

ಕುಂದಾಪ್ರ.ಕಾಮ್ ನ ನಿರಂತರ ಸುದ್ಧಿಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕೊಂಡಿಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ !

ನಾವು ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಸಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಲಿದ್ದೇವೆ !